Verslag activiteiten 2023

Jaarverslag 2023

Broeders en zusters, het is moeilijk om een verslag te maken over een periode waarin jij slechts een
gedeelte van het jaar secretaris bent. Ik doe toch een poging, met als bron van informatie de Bazuin.

Wij hebben dit jaar, als gemeente, verder kennis gemaakt met Ds Eberson en voor zover ik dit kan
nagaan is dit tot beider genoegen.

Lezend door de Bazuinen kom ik het volgende tegen:
• Als nieuwe leden zijn per 1 februari 2023 toegetreden tot onze gemeente, Pasjenka Lubbes
en Geralda Lubbes- Ruissen met hun kinderen Mirthe, Sarah, Jachin, Micah.
• Helaas werden op dezelfde datum ook twee leden uitgeschreven, Wim en Ina Roest.
• Er zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de pastorie.
• De ledenvergadering werd gehouden op 27 maart en zr. Tanny Timmerman werd herkozen
als ouderling en als diaken werd br. Arno Witte gekozen. Beiden aanvaarden de ambten. De
kerkenraad was weer voltallig.
• De bevestigingsdienst was op 4 juni
• Tijdens de bevestigingsdienst namen wij ook afscheid van Marjan Schouten en Annie
Dominicus, die jarenlang hun beste beentje hebben voorgezet om de taken binnen de
gemeente uit te voeren.
• Het secretariaat werd per 1 mei overgedragen aan br. Arjan Meeuse.
• Helaas heeft Arjan, om persoonlijke redenen, de kerkenraad moeten verlaten.
• Het secretariaat werd half september overgedragen aan br. Arno Witte.
• Er werden verschillende oproepen gedaan voor invulling van openstaande taken die
uitgevoerd kunnen worden. Als voorbeeld hiervan is het bijhouden van de website en het
coördineren van de beamerdienst. Helaas is hiervoor nog steeds geen invulling.
• Op 9 en 10 september was het startweekend. Het geheel werd als zeer fijn en goed ervaren.
Het thema was een goed gesprek en die waren er!
• Op 14 en 15 oktober was het Maranatha weekend. Het thema was De bruidegom komt. De
zangdienst op zaterdag was een fijne inleiding. De diensten op zondag waren ook uitdagend
en mooi om bij te wonen.
• In november en december werden er vele voorbereidingen gedaan voor het kerstfeest.
Kerstfeest voor ouderen, gemeentekerstfeest, kerstnachtdienst en dan uiteindelijk het
kerstfeest op 25 december. Het heeft velen van ons veel tijd gekost om dit alles te
organiseren. Heel veel dank hiervoor.
Wat waren de verdere activiteiten binnen onze gemeente. Er is iedere zondag een eredienst, de
gebedskring, Bijbelstudie, kindernevendienst, crèche, vrouwengroep, alpha-cursus, bloemen die
neergezet worden en bezorgd worden bij een zieke of iemand die deze op andere wijze “verdient,
“verjaardagskaarten worden geschreven en verstuurd, bezoekjes worden gebracht.
Jammer genoeg zijn ons ook mensen ontvallen:
Op 8 april 2023 overleed zr Corrie Vermaire-Meijaard op de leeftijd van 95 jaar
Op 4 juni 2023 overleed zr. Catrien de Vos op de leeftijd van 77 jaar
In september overleed zr. Mina Vleugel-de Witte
In de dienst van 26 november zijn deze personen in de gemeente herdacht.