Uitgangspunten

Iedereen is welkom

Iedereen is van harte welkom in onze kerk! Wij geloven dat de boodschap van God een boodschap is die voor alle mensen relevant is. In onze kerk komen we samen met allerlei soorten mensen, met verschillende leeftijden en diverse achtergronden.

De Bijbel als Woord van God

Wij geloven dat God bestaat en dat Hij Zich bekend maakt aan mensen. In het bijzonder laat Hij Zich kennen door de Bijbel, waarin de ‘Woorden van God’ te vinden zijn. Door het lezen van de Bijbel ontdek je wie God is, wie je zelf bent, wat Hij van je vraagt en wat Hij wil geven.

Omdat we de Bijbel zien als een onfeilbare richtlijn die God aan mensen heeft gegeven, neemt de Bijbel een belangrijke plaats in in ons geloven. Tijdens kerkdiensten lezen we samen een gedeelte uit de Bijbel, waar vervolgens verder over na wordt gedacht. Op die manier leren we steeds meer wat God van ons vraagt.

Het Evangelie is goed nieuws

Wij geloven dat de boodschap die God aan mensen brengt, ernstig en tegelijkertijd goed nieuws is. Het ernstige nieuws is dat mensen zonder God verloren gaan en dat iedereen een Redder nodig heeft. Vanwege zonde (dat wat mensen verkeerd doen ten opzichte van wat God van ons vraagt) is er een scheiding tussen God en mensen. Die scheiding kan alleen worden opgeheven door God Zelf.

Het goede nieuws is dat God mensen wil redden zodat ze niet verloren gaan. Hij wil mensen verlossen en vrede met Zichzelf geven. Om deze vrede met God te vinden, is een persoonlijk vertrouwen op God nodig en vraagt God om te leven zoals Hij het in de Bijbel voorschrijft. In het bijzonder gaat om vertrouwen op Jezus, de Zoon van God, die de straf die mensen verdienen op Zich heeft genomen. Iedereen die leeft met Hem, vindt vrede met God en zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven.

Persoonlijke relatie met God

Wij geloven dat het de bedoeling is om een persoonlijke relatie te hebben met God. God kent iedereen, ook jou. Het is Zijn verlangen dat mensen dagelijks leven met Hem. Door gebed kun je spreken tot God. Door te lezen in de Bijbel kun je steeds meer over Hem leren. Daarnaast wil God Zelf ook (door zijn Geest) in gelovigen ‘wonen’ en hen leiden.

Het dagelijks leven met God is een goed leven. Het betekent niet dat er voor gelovigen geen tegenslagen en moeiten meer zijn, maar wel dat ze in alle omstandigheden zich gedragen mogen weten door God Zelf, die hen liefheeft.

Geloven doe je samen

Aan de ene kant is geloven heel persoonlijk. Het is iets tussen God en jou. Aan de andere kant geloven we ook dat het niet de bedoeling is om ‘alleen’ te geloven. God heeft mensen aan elkaar gegeven om samen een wereldwijde gemeente van gelovigen te vormen en samen uit te zien naar het moment waarop Jezus terug zal komen. Samen met andere gelovigen verwachten we deze wederkomst met verlangen. Vandaar dat we ons als gemeenteleden met elkaar verbonden weten, maar ons ook met christenen uit andere kerken dichtbij en verder weg.

God laat Zichzelf kennen als een God van liefde. Hij roept gelovigen op om zelf ook een liefdevol leven te leiden. Dit proberen we binnen en buiten de gemeente vorm te geven. God roept gelovigen op om te leven naar het voorbeeld van Jezus. Jezus was liefdevol. Hij had oog voor eenzamen, voor armen, voor mensen die er niet bij hoorden, voor iedereen. Jezus navolgen betekent dus ook om zo goed mogelijk te zorgen voor de mensen om je heen.

Vrije Evangelische Gemeente

De Vrije Evangelische Gemeente in Wemeldinge is onderdeel van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Dit kerkverband is ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. Landelijk zijn er zo’n 30 gemeenten hierbij aangesloten. Binnen de Vrije Evangelische Gemeenten wordt onder meer nadruk gelegd op het belang van persoonlijk geloof, de centrale plaats van de Bijbel als richtsnoer voor het leven en de vrijheid van de plaatselijke gemeente. Dit laatste betekent dat niet ‘van bovenaf’ precies wordt vastgelegd hoe alles er aan toe moet gaan, maar dat gemeenten hierin zelf accenten kunnen leggen. We weten ons wel verbonden met elkaar (en met gelovigen wereldwijd) door het vertrouwen op God door Jezus Christus, en het verlangen om zo te leven als dat Gods Woord van ons vraagt.