ANBI

Algemene gegevens 

  • Naam ANBI:                                      Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge.
  • Telefoonnummer (facultatief):       +31 6 10508949
  • RSIN / Fiscaalnummer:                    2665037
  • Websiteadres:                                  https://vegwemeldinge.nl/
  • Email:                                                secretariaatvegwemeldinge@gmail.com
  • Adres:                                               Noordelijke Achterweg 67
  • Postcode en plaats:                         4424 ED Wemeldinge
  • Postadres:                                         Noordelijke Achterweg 67
  • Postcode en Plaats                          4424 ED Wemeldinge

De Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1879.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.                                                                                                              

Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van de Bond.

Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden (m.u.v. predikant)  en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en lasten kerkelijke gemeente
begroting rekening rekening
     2023     2023     2022
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 13110 11077 13581
Bijdragen gemeenteleden 47650 47060 47892
Subsidies en overige bijdragen van derden        2106
Totaal baten 60760 58137 63579
Lasten
Pastoraat 812 13172
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7500 7682 13598
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 13100 11349 16038
Salarissen 45800 46711 9039
Beheer en administratie, bankkosten en rente 7650 6442 7724
Overige eigendommen en inventarissen 14600 14002 4014
Totaal lasten 88650 86998 63585
Tekort -27890 -28861 -6
Resultaat (baten – lasten) -27890 -28861 -6

Voorgenomen bestedingen en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.

Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente  Wemeldinge, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2023 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.

De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 11 maart 2024 plaatsgevonden.